Freedomnepal.com
  All Useful Matters into Single Spaceace

 

Map of  Nepal

National Anthem  Nepali Calendar

Date Converter

Nepali Dictionary

Encyclopedia

Nepali Fonts Telephone Codes

Exchange Rate

 Go Home

Type in Nepali Unicode (नेपाली युनिकोडमा टाइप गर्नुहोस्)

१. तल देखिएको खाली ठाउँमा English Roman मा टाइप गर्नुहोस् र Spacebar थिच्नुहोस् आफै नेपालीमा परिवर्तन हुनेछ । जस्तै: Kathmandu => काठमाण्डौ ।


. माथी नेपालीमा देखिएको अक्षरलाइ Copy गरेर Facebook लगायत अन्य आवश्यक ठाउँमा Paste गर्नुहोस् ।

थप नियम तथा जानकारीहरु:

To mix English into your Nepali text. Simply put any text you want to keep in English inside the curly { } brackets. Example: यो मन त मेरो {Nepali} हो ।. = यो मन त मेरो Nepali हो ।
--------------------------------------------------------------------------------------------

उस्तै उस्तै : ta = त, Ta = ट, tha = थ, Tha = ठ, da = द, Da = ड, dha = ध, Dha = ढ, na = न, Na = ण, sha = श, Sha = ष ... The (upper or lower) case doesn't matter for the rest of the letters.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Special characters:  ri^ = ्रि (as in प्रि), rr = र्‍ (as in गर्‍यो),  rri = ऋ,  rree = ॠ,  yna = ञ, chha = छ ksha =क्ष, gya =ज्ञ, * =अनुस्वर, ** =चन्द्रबिन्दु, om = ॐ

-----------------------------------------------------------------------------------

To Add  ह्रस्व इ-कार or to remove an extra आ-कार at the end of a word, use the slash (/) key. Example:

dinabhari = दिनभरी; dinabhari/ = दिनभरि

samjhana = सम्झना; samjhana/ = सम्झन